Warunki sprzedaży

 

Ogólne warunki sprzedaży stosowane w firmie Display System Radosław Górniak z siedzibą w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Austriacka 6.

NIP: 6972179001, REGON: 302107230, VAT UE: PL 6972179001

&1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady współpracy z firmą Display System Radosław Górniak, zwaną dalej również DS oraz stanowią integralną część wszystkich umów, zleceń, zamówień i czynności handlowych z nią zawartych.
 2. Złożenie zamówienia w DS jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży, które podane są m. in. na stronie internetowej www.display.com.pl

&2 Oferta

 1. Prezentowane przez DS plany, projekty, zdjęcia, rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów oferowanych artykułów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego, chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące.

 2. Display System Radosław Górniak zastrzega sobie prawo do zmian technologii produkcji, w szczególności takich jak materiały, wymiary i kolor oferowanych produktów.

 3. Display System Radosław Górniak zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, rysunków, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jego wyraźnej pisemnej zgody.

 4. Display System Radosław Górniak nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów wykonanych zgodnie z rysunkami, szablonami, wzorami itp. dostarczonymi przez Kupującego.

 5. Kupujący oświadcza i zapewnia, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory wykonawcze itp. nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przez Kupującego udostępnionych mu wzorów oferowanych artykułów, Kupujący zobowiązany jest naprawić DS wynikłą stąd szkodę, w szczególności zwróci koszty ich naprawy lub odtworzenia.

 7. Wszystkie ceny określane przez DS są cenami netto i nie obejmują kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca (loco siedziba DS).

  Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości przewidzianej i określonej przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia przez DS faktury VAT.

 8. Koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.

&3 Warunki dostawy

 1. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj, ilość i cenę zamawianego towaru, termin dostawy, uzgodnioną z DS formę i termin płatności oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.

 2. W przypadku realizacji zleconych wydruków termin realizacji zamówienia biegnie od momentu wpłynięcia do DS wszystkich potrzebnych do realizacji umowy / zlecenia / zamówienia dokumentów, w szczególności, zatwierdzonego przez Zamawiającego wydruku próbnego oraz otrzymania uzgodnionej zaliczki lub zadatku.

 3. W przypadku niedostarczenia przez Klienta proof, cromalin, matchprint (jako wzoru kolorystycznego), drugi oraz każdy kolejny wydruk próbny wykonany przez DS na prośbę Klienta jest odpłatny. Projekty należy dostarczać w formacie TIFF, EPS, PDF (rozmiar do druku) w skali 1:1 i rozdzielczości zgodnej z wytycznymi graficznymi. Ze względu na specyfikę druku i media, na których wykonywane są druki, DS nie bierze odpowiedzialności za niewielkie różnice kolorytyczne powstałe na wydrukach ostatecznych w porównaniu z materiałami kolorystycznymi dostarczonymi przez Klienta.

 4. Jeżeli przepisy ustaw nie stanowią inaczej, za treści przekazane DS do umieszczenia na materiałach reklamowych Zamawiającego nie odpowiada.

 5. Display System Radosław Górniak zastrzega sobie prawo do wykonywania dostaw częściowych odpowiednio do procesu produkcji.

 6. Display System Radosław Górniak jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. W przypadku braku pisemnego terminu dostawy DS dołoży wszelkich starań w celu przygotowania towaru do odbioru przez Zamawiającego z uwzględnieniem jego interesów.

 7. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jego część nie zostanie przez Zamawiającego odebrana w umówionym terminie dostawy z przyczyn za które DS nie ponosi odpowiedzialności, wówczas Zamawiający zapłaci firmie DS zryczałtowane wynagrodzenie za wykorzystanie powierzchni magazynowej w wysokości 1% ceny netto nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, do którego to wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT.

 8. Umówiony przez DS termin wykonania zobowiązania przestaje wiązać, jeśli Zamawiający opóźni się w dostarczeniu jakichkolwiek rzeczy potrzebnych do realizacji zlecenia, w szczególności dokumentów, projektów, zatwierdzeń projektów lub wydruków próbnych lub jeśli Zamawiający opóźni się z dokonaniem zapłaty zadatku, zaliczki, ceny lub ich części; w takim przypadku DS wykona przedmiot zamówienia niezwłocznie z uwzględnieniem swoich możliwości produkcyjnych i organizacyjnych, po czym powiadomi Zamawiajęcego o terminie odbioru przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie dokona umówionej zapłaty zadatku, zaliczki, ceny lub ich części wówczas DS, zachowując inne prawa, może powstrzymać się z rozpoczęciem lub kontynuacją realizacji zlecenia.

 9. Termin wykonania umowy przez DS ulega przedłużeniu o okres i skutki działania siły wyższej lub innych zdarzeń opóźniających wykonanie umowy, jeśli zdarzenia te nie są zawinione przez DS lub przez jego dostawcę.

&4 Opakowania, wysyłka, ubezpieczenie towaru

 1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Display System Radosław Górniak

 2. W przypadku braku uzgodnień, co do sposobu zapakowania i wysyłki towaru, DS uczyni to z uwzględnieniem jego właściwości i przewidywanego sposobu transportu.

 3. Display System Radosław Górniak poinformuje Klienta telefonicznie o terminie gotowości odbioru towaru i potwierdzi to pisemnie. Jeżeli Klient nie odbierze przedmiotu umowy / zlecenia / zamówienia w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych od zawiadomienia to DS po upływie tego terminu ma prawo wysłać przedmiot umowy / zlecenia / zamówienia na koszt Klienta pod wskazany w umowie / zleceniu / zamówieniu adres.

 4. Na pisemne życzenie Klienta Display System Radosław Górniak ubezpieczy towar na koszt Klienta na wypadek szkód powstałych podczas magazynowania, szkód transportowych i pożarów.

&5 Warunki płatności

 1. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie wówczas DS ma prawo według swego uznania żądać zapłaty albo zwrotu towarów niezapłaconych. W wypadku zwrotu towaru niezapłaconych, do wartości zwróconych towarów zalicza się wartość tych nieuszkodzonych elementów, które DS może niezwłocznie wykorzystać do dalszej sprzedaży lub produkcji; w takim wypadku DS niezwłocznie dokonuje wyceny zwróconych towarów lub ich elementów oraz zachowuje roszczenie o zapłatę pozostałej części niezaspokojonego roszczenia.

 2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy tj. Display System Radosław Górniak z siedzibą w Lesznie.

 3. W przypadku nieterminowej zapłaty Display System Radosław Górniak jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania za każdy dzień opóźnienia odsetek umownych w wysokości maksymalnej ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 par. 2 Kodeksu Cywilnego. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

 4. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Display System Radosław Górniak jest uprawniony do dochodzenia obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.

 5. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty za dostarczony towar wynikającego chociażby z jednej faktury, DS ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności wszystkie pozostałe wierzytelności względem Kupującego, chociażby ich termin płatności jeszcze nie nadszedł, a nadto do czasu całkowitej zapłaty może powstrzymać się z wykonaniem swych zobowiązań.

 6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar.

 7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia DS o każdorazowej zmianie swojego adresu lub siedziby. Brak takiego zawiadomienia powoduje, że korespondencja kierowana na dotychczasowy adres wskazany w zamówieniu lub w podpisanych umowach uważana jest za doręczoną.

&6 Reklamacje

 1. Każda reklamacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Kupujący zobowiązny jest szczegółowo zbadać kompletność przesyłki i ustalić bezpośrednio przy odbiorze ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub żądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia odszkodowania od przewoźnika.

 3. Podstawą do uznania przez Display System Radosław Górniak braków ilościowych leżących po stronie DS stwierdzonych przez Klienta po przyjęciu przedmiotu umowy / zlecenia / zamówienia w opakowaniach zbiorczych, transportowanych w wyniku przesyłki, jest reklamacja w formie pisemnej złożona w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych po odbiorze przesyłki lub odbiorze przedmiotu umowy od DS. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym (stwierdzenie braku). Adnotacja na liście przewozowym lub protokół musi zostać podpisany przez osobę, która dostawę realizowała.

 4. Brak części w dostawie, czy też stwierdzenie uszkodzeń w dostawie nie może prowadzić do reklamacji całej dostawy, jeżeli możliwe jest oddzielenie części nieuszkodzonych od uszkodzonych.

 5. Display System Radosław Górniak udziela gwarancji na przedmiot zrealizowanej umowy / zlecenia / zamówienia na okres 12 miesięcy od daty zgłoszenia gotowości towaru do odbioru. Gwarancja nie obejmuje grafiki (wydruku), części plastikowych, jak i materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu w toku zgodnego z ich przeznaczeniem użytkowania w sposób normalny.

 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Display System Radosław Górniak może według swego uznania usunąć wady, albo udzielić rabatu, albo wymienić towar na nowy wolny od wad w terminie uzgodnionym z Kupującym. W przypadku wykonania przez Display System Radosław Górniak obowiązków związanych z uznaniem reklamacji Zamawiającemu nie przysługują dalej idące roszczenia. W zakresie rękojmi DS ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne, a przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne nie stosuje się.

 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest zabezpieczyć reklamowany towar w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków pod rygorem utraty praw z gwarancji i rękojmi.

 8. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru do Display System Radosław Górniak Klient obowiązany jest zabezpieczyć go w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenia podczas transportu pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

 9. Obowiązek rozładunku spoczywa na Kupującym.

 10. Display System Radosław Górniak nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towaru, dokonywania samowolnych przeróbek przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

 11. Odklejenie naklejki gwarancyjnej lub plomb powoduje utratę prawa do reklamacji

 12. Wysyłki zwrotne przedmiotu umowy nie będą przyjmnowane przez DS bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia.

&7 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Display System Radosław Górniak poweźmie informacje uzasadniające wątpliwość co do sytuacji majątkowej Zleceniodawcy lub możliwości terminowej zapłaty, wówczas – pod rygorem odstąpienia od umowy – może zażądać zabezpieczenia, zadatku bądź zaliczki lub jednoczesności świadczenia obu stron.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. W przypadku nieważności lub nieobowiązywania niektórych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych lub umownych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności i pozostają wiążące.

 4. Spory związane z umową będzie rozpoznawał Sąd właściwy miejscowo dla Display System Radosław Górniak.

 5. Do stosunków prawnych Display System Radosław Górniak wobec Klientów obowiązuje poza tymi warunkami prawo polskie.

 6. Display System Radosław Górniak nie akceptuje ogólnych warunków zakupu Kupującego i stosowanych przez niego wzorców, chyba, że dokona takiej akceptacji pisemnie.

 7. Wszystkie ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Leszno, dnia 1 czerwiec 2014 r.

NAPISZ DO NAS